iniciar Sessió

Registra't

Després de crear un compte, podreu fer un seguiment de l'estat del vostre pagament, fer un seguiment de la confirmació i també podeu valorar el recorregut després d'haver acabat el recorregut.
Nom d'usuari*
Contrasenya*
Confirma la contrassenya*
Nom*
Cognom*
Data de naixement*
Correu electrònic*
Telèfon*
País*
* La creació d'un compte vol dir que estàs d'acord amb les nostres Condicions del servei i la Declaració de privadesa .
Accepteu tots els termes i condicions abans de passar al següent pas

Ja ets membre?

iniciar Sessió
(+34) 977362421 info@hausammeer.es

iniciar Sessió

Registra't

Després de crear un compte, podreu fer un seguiment de l'estat del vostre pagament, fer un seguiment de la confirmació i també podeu valorar el recorregut després d'haver acabat el recorregut.
Nom d'usuari*
Contrasenya*
Confirma la contrassenya*
Nom*
Cognom*
Data de naixement*
Correu electrònic*
Telèfon*
País*
* La creació d'un compte vol dir que estàs d'acord amb les nostres Condicions del servei i la Declaració de privadesa .
Accepteu tots els termes i condicions abans de passar al següent pas

Ja ets membre?

iniciar Sessió

Nota legal

NOTA LEGAL V2 – 15-01-2016

BECKER I FILLES, SL, [d'ara endavant HAUS AM MEER], és el titular del portal Web hausammeer.es, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web, domiciliats a l'av. Inscripció 1a, és l'encarregada de l'explotació, la gestió i el funcionament del portal web esmentat anteriorment.
Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@hausammeer.agenciachicle.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del portal Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per a HAUS AM MEER en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VÍNCLES “LINKS”

HAUS AM MEER 
no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i HAUS AM MEER no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de hausammeer.es ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'ús o mal ús d'un enllaç, tant en connectar al portal web hausammeer.es com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. Periòdicament s'incorporen canvis a la informació continguda. HAUS AM MEER pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa quant a l'oferta de serveis i tarifes. Segons el que preveu aquest avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

HAUS AM MEER declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, HAUS AM MEER no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

HAUS AM MEER no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures derrors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que HAUS AM MEER realitza els millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

1. L'estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de HAUS AM MEER

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits a l'apartat anterior. Aquests actes dexplotació només podran ser realitzats en virtut dautorització expressa de HAUS AM MEER i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual de HAUS AM MEER

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per a la HAUS AM MEER En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de HAUS AM MEER No es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” ca

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de HAUS AM MEER Estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de HAUS AM MEER

1.2 Política de Privadesa (LOPD)

TEXT LEGAL

De conformitat al que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la vostra adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer titularitat de BECKER I FILLES, SL, [d'ara endavant HAUS AM MEER],  domiciliada a l'Av. Diputació, 46 43850 CAMBRILS, NIF B43569623, Inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, Tom 202, Foli 1486, Full T-18557, Inscripció 1a, E-mail info@hausammeer.agenciachicle.com, per tal d'atendre les vostres consultes i l'enviament d'informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix HAUS AM MEER

S'informa que les dades poden ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del vostre interès. Si bé podreu oposar-vos en qualsevol moment a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@hausammeer.agenciachicle.com indicant a l'assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ».

Així mateix, podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancelació i, si escau, de oposició (Drets ARC), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, adreçada a l'Av. Diputació, 46 43850 CAMBRILS, oa través de correu electrònic a info@hausammeer.agenciachicle.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte «PROTECCIÓ DE DADES«.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

HAUS AM MEER està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris, dels serveis a què s'accedeix a través del portal Web. Mitjançant aquesta Política de Privadesa [d'ara endavant, la Política] informa els Usuaris de hausammeer.es, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen a la Web, a fi que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

HAUS AM MEER Considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, a fi de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest aquesta Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, HAUS AM MEER.
Informa:

1-Titularitat dels Fitxers

HAUS AM MEER  amb domicili social a l'Av. Diputació, 46 43850 CAMBRILS, és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades dependent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http:// www.agpd.es.
En concret, les dades recollides a través de la present Web, s'incorporen al fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC] amb el Codi d'inscripció [2120050527]. Als quals els serà aplicable aquesta Política de Privadesa.

2-Recollida i Tractament
El fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC], té com a principal característica:

2.1-Finalitat 

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als fitxers esmentats
consisteixen en:

a. Pel Fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina web ca

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat deHAUS AM MEER

2.2-Encarregat del Tractament 

En cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Se signarà aquest contracte sobre els termes que marca l'article esmentat, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent.

2.3-Consentiment 

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat fitxer, sent objecte de tractament per aquesta de conformitat amb la present Política de Privadesa. De la mateixa manera presta consentiment perquè HAUS AM MEER envieu informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment podreu oposar-vos a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@hausammeer.agenciachicle.com indicant a l'assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ».

3-Mesures de Seguretat 

HAUS AM MEER ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.
4- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes al fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de  HAUS AM MEER  Podran adreçar-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, per tal de poder exercitar els seus drets de accés, rectificació, cancelació, i si escau oposició (Drets ARC) referent a les dades incorporades al tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret de accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels sistemes de consulta del fitxer següents:
– Enviar un correu electrònic a: info@hausammeer.agenciachicle.com
– Comunicació per escrit adreçada a: HAUS AM MEER, Av. Diputació, 46 43850 CAMBRILS

HAUS AM MEER  procedirà a notificar-ne la decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, linteressat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les previsions següents, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides als nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercir-los a través d'algun dels mitjans prevists anteriorment.

HAUS AM MEER procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud. 

5- Canvi de Normativa 

HAUS AM MEER es reserva el dret de modificar la present política a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat d'acord amb els termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a aquesta normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@hausammeer.agenciachicle.com.

1.3 Política de Cookies

Una «Cookie» és un petit fitxer que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de galetes ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i què no.
Les galetes són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingueu en compte que les galetes no poden danyar el vostre equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que us proporcionem a continuació, us ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Galetes de sessió: són cookies temporals que romanen al fitxer de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada al disc portar de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes galetes serveixen per analitzar pautes de trànsit del web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant-ne l'ús

Galetes permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una galeta permanent té una data d'expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Galetes polivalents: Una galeta es pot utilitzar per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari navegador. No obstant això, BECKER I FILLES, SL,  no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors:

Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorerhttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefoxhttp://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safarihttp://support.apple.com/kb/ph5042

Els informem que BECKER I FILLES, SL, en el domini hausammeer.es no utilitza cap tipus de “cookie”, pel tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMININom de la galetaExpiraInformació
 
COOKIES PRÒPIES
hausammeer.esveure_legalPermanentControl versió textos legals
 
COOKIES DE TERCERS
hausammeer.es__utma2 anys a partir de la configuració o actualitzacióEs fa servir per distingir usuaris i sessions. La galeta es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utma. La galeta s'actualitza cada cop que s'envien dades a Google Analytics.
hausammeer.es__utmb30 minuts a partir de la configuració o actualitzacióEs fa servir per determinar noves sessions o visites. La galeta es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utmb. La galeta s'actualitza cada cop que s'envien dades a Google Analytics.
hausammeer.es__utmcFinal de la sessió del navegadorNo es fa servir a ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta galeta actuava juntament amb la galeta __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.
hausammeer.es__utmzSis mesos a partir de la configuració o actualitzacióEmmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com l'usuari ha arribat al lloc. La galeta es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i s'actualitza cada cop que s'envien dades a Google Analytics. 
hausammeer.es__utmvDos anys a partir de la configuració o actualitzacióEs fa servir per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta galeta es crea quan un programador utilitza el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També es feia servir per al mètode _setVar obsolet. La galeta s'actualitza cada cop que s'envien dades a Google Analytics.

Un cop llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos al article 22.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es trasposen directives en matèria de mercats interiors delectricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el vostre consentiment per a la utilització dels mecanismes esmentats.

Tarifes i info addicional


Esto se cerrará en 0 segundos

Les galetes ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les galetes. Més informació.

Continuar amb la reserva